OFERTA NA ULOTKI:

Ceny netto dla druku cyfrowego (termin 1-2 dni):
ulotki niskie nakłady

Offer - druk - niskie nakłady
OFFER Wojciech Szwarc
ul Wa³brzyska 1
60 - 198 Poznañ
NIP: 779-138-10-99

 
tel: 61 662 18 80
t. kom: 600394141
tel: 61 662 29 46

e-mail: biuro@offer.com.pl

 
druk niskie nakłady
Drukujemy również w bardzo małych nakładach
 
dziêki technologii cyfrowej przyjmujemy zlecenia na druk nawet 100 szt.
    ulotek, nalepek, folderów, katalogów, etykiet, plakatów itp.

technologia cyfrowa umo¿liwia szybki odbiór zleceñ (np. 1-2 dni)

prosimy podaæ przez tel. lub mail co jest potrzebne i na kiedy, przes³aæ projekt lub pliki z tre¶ci± i grafik±. Zrobimy kalkulacjê i je¿eli bêdzie ona Pañstwu odpowiadaæ, to omówimy szczegó³y.

teczki, ulotki, książeczki - druk - niskie nakłady
wizytówki druk - niskie nakłady
zegary
breloczki, materiały reklamowe- - druk - niskie nakłady
niewielkie zmiany w kolejnej partii robimy gratis

standardowo drukujemy gratisowe próbki (mo¿na obejrzeæ gotowy egzemplarz przed zleceniem druku)

przyjmujemy równie¿ projekty wykonane amatorsko i je¿eli to mo¿liwe, dostosowujemy je do druku
 OFERTA NA ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE:

- papier samoprzylepny bia³y z po³yskiem, mat, ¿ó³ty lub inny
- folia bia³a mat, kolorowa, srebrna, z³ota, przezroczysta
- naciêcia u³atwiaj±ce odrywanie

 
Przyk³adowe ceny netto dla typowych nalepek papierowych
(bia³e t³o, tekst czarny, kolorowe logo, ma³a grafika)
Ilo¶æ nalepek na jednej stronie A4 Orientacyjna cena netto 1 nalepki
np: 70 szt/A4 np: 4 gr dla zamówienia 4 tys szt
np: 2 gr dla zamówienia 15 tys szt
np: 30 szt/A4 np: 8 gr dla zamówienia 1500 szt
np: 6 gr dla zamówienia 5 tys szt
np: 15 szt/A4 np: 12 gr dla zamówienia 1500 szt
np: 10 gr dla zamówienia 4,5 tys szt
np: 8 szt/A4 np: 20 gr dla zamówienia 2500 szt
np: 15 gr dla zamówienia 4000 szt


 

druk niskie nakłady